1995

META 1995 1

Bäck, Mathias. Importkeramiken i Birka. Sid. 4-21.

Elfwendahl, Magnus. Äldre rödgods eller utvändigt glaserade lergodskannor i Uppsala. Sid. 22-33.

Roslund, Mats. Fyra skisser till en keramisk dialog. Sid. 34-59.

Vince, Alan. The Study of Imported Medieval Pottery in Southern Scandinavia. Sid. 60-64.

Mogren, Mats. Ödmårdens fjärrleder. Något om den försummade kommunikationsforskningen, om de vita fläckarnarnas arkeologi och om ett projekt i startgroparna. Sid. 65-86.

META 1995 2

Anund, Johan. Stadsarkeologi på UV Uppsala. Stratigrafisk metodhistorik och lägesrapport. Sid. 3-18.

Larsson, Stefan. Till frågan om metoden 2. Sid. 19-45.

Cederlund, Carl Olof. Vad är marinarkeologi? En studie av ideologiska och symbolistiska tendenser i svensk marinarkeologi – byggd på littertur publicerad 1986 – 1990. Sid. 46-65.

Wienberg, Jes. Ting som tidsmaskiner. Sid. 66-72.

Lundström, Inga. & Pilvesmaa, Marja-Leena. Museiutställningar och vetenskap. Sid. 73-75.

META 1995 3

Mogren, Mats. Vår outforskade gårdag. Efterreformatorisk arkeologi i Sverige – dess ljusglimtar och brister. Sid. 3–14.

Bjuggner, Lena. Från sydhalländsk horisont. Nyare tids arkeologi på landsbygden; en lägesrapport. Sid. 15–24.

Rosén, Christina. Keramik som kulturell spegel. Yngre rödgods i olika miljöer ca 1550-1850. Sid. 25–38.

Hansson, Marie. ”De äro icke trädgårdar”. Om den skånska allmogens havar. Sid. 39–45.

Andersson, Carolina & Hållans, Ann-Mari. Tankar om ting. Sid. 46–50.

Gaimster, David. Writing home – a British perspective on post-medieval material culture studies in Sweden. Sid. 51­–64.

META 1995 4

Crumlin-Pedersen, Ole. Maritim arkæologi – et ideologisk særtilfælde? En replik til Carl Olof Cederlund. Sid. 3-6.

Einarsson, Lars. Kommentar till C O Cederlunds artikel i META 95:2. Sid. 7-10.

Rönnby, Johan. En kritisk marinarkeologi?! Sid. 11-12.

Varenius, Björn. Vad är marinarkeologins problem? Sid. 13-17.

Westerdahl, Christer. Från bondens sjöbod går alltid en tamp till fiskarens lada. Till den maritima arkeologins försvar. Ett svar till Carl Olof Cederlund. Sid. 18-27.

Flyg, Pernilla. Digital medeltidsarkeologi på UV. Sid.28-38.

Stilborg, Ole. En ugn är en ugn. är en ugn. Om ugnar i allmänhet och en ugn från Skummeslöv, Halland i synnerhet. Sid. 39-48.

Anund, Johan & Carelli, Peter. Rapport från ett stadsarkeologiskt möte i Lübeck. Sid. 49-54.

Bäck, Mathias. Rhenländsk keramik 600-1600. Kongress i Köln, 10-13 maj 1995. Sid. 55-64.