Bakgrund

Historiskarkeologiska föreningen är det nya namnet på det som tidigare hette Medeltidsarkeologiska föreningen. Föreningens syfte är liksom namnet antyder att främja historisk-arkeologisk forskning och diskussion genom att bland annat ge ut tidskriften META.
Namnbytet ägde rum i december 2013, efter att Medeltidsarkeologisk förening och tidskriften META fallit i törnrosasömn under några år. Det sista numret i den gamla serien, 2006:4, utkom i maj 2007 och den första META i ny form och som årskrift utkom 2015. METAs redaktion har tidigare i regel utgjorts av doktorander i Medeltidsarkeologi vilket inneburit att tidskriften varit informellt knuten till arkeologiska institutionen vid Lunds universitet, medan föreningen har varit en fristående ideell förening sedan starten. Från andra delen av 1990-talet fanns det även en lokalredaktion i Stockholm. Idag utgörs både föreningens styrelse och redaktion av välmeriterade medlemmar med bakgrund från flera svenska forskningsinstitutioner och uppdragsarkeologins olika aktörer så som museer, företag och myndigheter.
Den nya tidskriften fortsätter i den tidigare METAs anda med fokus på nya rön, debatt och diskussion av såväl medeltids- som historiskarkeologisk forskning och verksamhet. Tidskriftens redaktörer väljs av föreningens styrelse. Styrelseledamöter i föreningen väljs av medlemmarna vid föreningens årsmöten. Det är också föreningens löpande mål att vidmakthålla och utveckla tidskriften och dess sammankomster, genom t.ex årsmöten och symposier, som ett av de ledande forumen och nätverken för historisk arkeologisk forskning och uppdragsarkeologi i Norden och Nordeuropa.

META 2024