Stadgar

Historiskarkeologiska föreningens stadgar

§ 1 Historiskarkeologiska föreningen är en ideell förening, vars syfte skall vara att stimulera den historiskarkeologiska forskningen genom att utge META – Historisk arkeologisk tidskrift, tidigare Medeltidsarkeologisk tidskrift (META), i tryckt form och/eller via Internet.

§ 2 Medlemskap i Historiskarkeologiska föreningen erhålles genom att den årliga medlemsavgiften, vars storlek bestämmes av styrelsen, insättes på föreningens konto. Utebliven inbetalning av medlemsavgift under ett kalenderår innebär automatiskt utträde ur föreningen. Medlem av föreningen erhåller avgiftsfritt META – Historisk arkeologisk tidskrift.

§ 3 Historiskarkeologiska föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm och Uppsala. Styrelsen bör omfatta minst fem ledamöter, varav en ordförande och en vice ordförande. En ledamot av styrelsen utses till sammankallande. Styrelsen är beslutande när minst tre ledamöter sammanträder.

§ 4 Styrelsen utser META – Historiskarkeologisk tidskrifts redaktion. I redaktionen ingår med automatik föreningens ordförande och vice ordförande. Föreningens ordförande ska vara ansvarig utgivare av tidskriften. Redaktionen ska fördela arbetsbördan mellan sig.

§ 5 Rätt att teckna föreningen äger ordförande och vice ordförande var för sig.

§ 6 Styrelsen äger rätt att välja in fler styrelsemedlemmar mellan årsmöten för att kunna uppfylla rekommendation för storlek på styrelse (se §3). De som blivit invalda som styrelsemedlemmar mellan årsmöte ska dock tas upp på ordinarie eller extrainsatt årsmöte och formellt röstas in i styrelsen. Styrelsemedlemmarna ska handla i föreningens intresse och följa föreningens stadgar och syfte.

§ 7 Årsmötet är föreningens högsta styrande organ. Årsmöte, ordinarie eller extrainsatt, skall äga rum minst en gång per kalenderår. Ordinarie årsmöte ska hållas under årets första kvartal. Utlysningen av årsmötet skall anslås via föreningens hemsida och via elektroniskt medlemsutskick så att medlemmar nås av informationen minst två veckor i förväg. Styrelsen kan vid behov kalla till extra årsmöte med minst två veckors utlysning i förväg. Varje medlem i föreningen äger rösträtt på årsmötet och kan framställa motioner till årsmötet. Motion som ska behandlas på årsmötet ska ha varit styrelsen till handa senast den 31 december. Årsmötet äger rätt att genom omröstning med två tredjedels majoritet utesluta enskild medlem. Årsmötet skall behandla följande ärenden: Val av styrelse, revisor och valberedning för kommande verksamhetsår. Revision av föreningens ekonomi för det gånga verksamhetsåret. Ansvarsfrihet för styrelsen. Eventuella ändringar av föreningens stadgar. Övriga frågor.

Stadgarna antogs vid föreningens ordinarie årsmöte 3/3 2014 av årsmötets deltagare

META 2024